“Поликонтакт” е първата организация в България за консултации, обучение и професионална реализация. Основана е в началото на 1993 год. и се развива като национален център чрез първата франчайзингова система в страната. Услугите, които предлагаме са ориентирани както към работодателите, които ценят своя персонал така и към хората, търсещи професионална реализация.

Влизайки в сътрудничество с правителствени и неправителствени организации от Европа и САЩ, от края на 1996 г. „Поликонтакт“ подготвя и реализира и международни младежки програми за културен, социален и езиков обмен между България и двата континента. Целта ни бе да създадем условия и възможност на младите хора за усъвършенстване на езиковите им познания, разширяване на житейския им и професионален мироглед, и обмяна на опит, икономическа и социална култура.

С дългогодишен опит зад гърба си и високо-квалифициран екип от професионалисти ние се изправяме пред Вас, не за да Ви обещаваме красиви, но невъзможни неща, а за да Ви информираме и предложим адекватни на Вашите желания решения. Тук не е място за фалшива реклама, а за гаранция и отговорност, която ние можем да си позволим да поемем. Всъщност, нашата работа се простира доста по-далеч. Познавайки всеки детайл от този многократно извървяван път, ние не Ви обещаваме, че по него не може да има камъчета, а Ви гарантираме, че те могат да бъдат отстранени както и, че ако можем да Ви ги спестим, Вие дори няма да ги забележите.

Не на последно място всеки клиент за нас има своята индивидуалност и нашият кодекс изисква персонално внимание и отношение. Уважението и достойнството са стандарт, който е застъпен не само в екипните ни взаимоотношения, но и са водещи в работата ни с Вас.

Ето това сме ние, а наши клиенти са:

“Мартинели” ООД, “Експрес Гаранцион-Акватек” ООД, “British & American Tobacco”, “Мауер Локинг Системс” ООД, “VICHY”, “Агрополихим” АД, “Happag Loyd” България, “Св.Св. Контстантин и Елена” АД, “Интерсевиз Узунови” АД, “Заводски строежи-Девня”, “Леденика” АД, “КЕНАР Заре”, “Гифта” АД, “Синхрон Инвест”, “Хенкел България” ЕООД, “Фарин” ООД, “Изоламат” ООД, “Комар Инвествънт” ООД, “Перфект Инженеринг” ЕООД, “Инком” ООД, “Бел ТТ” ООД, “Зодиак Шипинг” ООД, “Адимар” ООД, СОД-Варна АД, ПОК “Доверие” АД, “SFK-Бяла” ЕООД, “Тримпекс Юнион” ЕООД, “Loyd България”, “АБВ” АД, “Микс Експрес” ЕООД, “Плана инженеринг” ООД, “РАДОП” ООД, “Фибран-България” АД, “Юниглас” ООД, “Белс Шипинг” ООД, “Зенит Шипинг” ЕООД, “Ергос 2000″ ЕООД, “Енергоремонт-Варна” АД, Асоциация на българските корабни снабдители и много други.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ПОЛИКОНТАКТ“ ЕООД, ЕИК 103582806

ДЕФИНИЦИИ
1. „Лични данни“ означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, e-mail и т.н.).
2. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни.
3. “Политика за защита на личните данни“, представляват правилата за защита на личните данни, които са съобразени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
4. “Администратор на лични данни” означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.
5. „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.
6. “Служители на Дружеството” – физически лица, наети на работа в “Поликонтакт”, сключили трудов и/или граждански договор с Дружеството.

ИНФОРМАЦИЯ за “Поликонтакт” ЕООД
1. ”Поликонтакт“ ЕООД, ЕИК 103582806, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, бул. „Приморски“ № 131 е дружество, регистрирано в Република България, което е администратор и получател на лични данни, представлявано от управителя си Пенка Атансова Тодорова.
2. “Поликонтакт” обработва предоставените й лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на притежателя на данните в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ
1. “Поликонтакт” обработва следните лични данни на лицата, наети на работа по трудов и/или граждански договор в “Поликонтакт” – три имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, номер на документ за самоличност.
2. “Поликонтакт” обработва и данни като служебен адрес, служебен телефон, служебен e-mail адрес (адрес на електронна поща) на лицата за контакти и МОЛ; данни на търговски дружества, седалища и адреси на управление, e-mail адресите им във връзка с договорени отношения с клиенти и доставчици на дружетсвото, съгласно неговата дейност.
3. “Поликонтакт” обработва даниите на кандидати по позиции за подбор на персонал, когато има конкретни заявени поръчки от съответни трети страни/работодатели като две имена на лицата, дата и година на раждане, e-mail адрес, личен телефон за връзка, снимка /не е задължително/ на лицата, лични прифили в различни социални медии в интернет пространството.
4. “Поликонтакт” не обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. В зависимост от притежателя на лични данни, “Поликонтакт” обработва последните за следните цели:
– информиране на клиентите за актуални оферти, предложения
– отговор на въпроси и искания, поставени от клиентите, доставчици на компанията
– изпълняване на сключените между “Поликонтакт” и клиенти и доставчици договори за обслужване от СТМ и подбор на персонал.
1.2. Освен за целите по предходната точка данните на лицата за контакт се обработват и за целите на директния маркетинг, когато лицето за контакт получава информационен е майл за актуални оферти и предложения на “Поликонтакт” от името физическото или на юридическото лице, на което той е предствител.
1.3. Данните на служителите на дружеството се обработват само и единствено за изпълняване на законовите задължения на фирмата, като работодател по трудови правоотношения, или като възложител по граждански договори.

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ
1.Срок за обработване на личните данни на лицата за контакт и отговорните лица “Поликонтакт” обработва личните данни на лицата за контакт и МОЛ само за периода докато траят договорените отношения с клиентите/работодатели и от датата на подаване на искане за изпратена оферта, информационен емайл, относно услугите на компанията
2. Срок за обработване на личните данни на работници / служители:
2.1. “Поликонтакт” обработва личните данни на служителите си в изпълнение на законовите си задължения да разработва и съхранява трудово досие на всеки служител, в което съхранява всички документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.
2.2. След прекаратяване на трудовото правоотношение “Поликонтакт” съхранява документите от трудовото досие с за срок от 5 години.
2.3. Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 г. по начин цитиран в Закона за Националния архивен фонд.
2.4. След изтичането на срока за съхранението на документите, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, същите се унищожават.

НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ
1. “Поликонтакт” съхранява документите, съдържащи лични данни, на електронен/локален защитен сървър и хартиен носител, като сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни.
2. Ние пазим вашите лични данни само толкова , колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.
3. “Поликонтакт” води регистър, в който регистър се отразява следната информация: име на юридическо/физическо лице – единен идентификационен код на юридическо лице, две имена на материално отговорно лице, адрес, ДДС номер, две имена на физическо лице за контакт, служебен телефон на лицето за контакт, служебен адрес на лицето за контакт, служебен имейл на лицето за контакт.
Моля да имате предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет никога не е напълно защитено и съществува риск личните данни да станат достъпни до трети страни неупълномощени за това.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
1. “Поликонтакт” обработва данните на лицата за контакт и МОЛ представители на юридически лица/клиенти във връзка с изпълнението на договорите, сключени между “Поликонтакт” и съответното търговско дружество
2. “Поликонтакт” обработва данните на своите служители във връзка със сключени с тях трудови или граждански договори.
3. “Поликонтакт” обработва личните данни на физическите лица кандидати по съответните позиции за работа в България във връзка със сключени договори и възложени от работодатели поръчки за подбор на персонал.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ
1. Право на достъп до личните данни на лицата, имат служителите на “Поликонтакт” при спазване на всички правила за защита и конфиденциалност, IT специалист ангажиран за поддръжка на онлайн платформата ни, всеки служител ползва на своя компютър личен юзер и парола, като по този начин се гарантира сигурност до достъп единственно и само на служителя, който работи по тях
2. Личните данни на служителите на “Поликонтакт” наети на трудови договори или други служебни правоотношения могат да бъдат разкрити на трети лица – на компетентните държавни органи в случаите, установени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.

ПРАВА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1. Притежателите на лични данни имат право да получат от “Поликонтакт” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация относно:
– целите на обработване
– какви категории лични данни се обработват
– получатели, пред които данните ще бъдат разкрити
– срока за съхранение или критерии на определенянето му
– правото да иска коригиране
– право да иска изтриване на личните данни
– правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни
– право на преносимост на данните
– правото да възрази срещу такова обработване
– правото на жалба до надзорен орган.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ
Притежателите на лични данни имат право да поискат да бъдат коригирани данните им, както и да искат попълване на непълните лични данни.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ
1. Притежателите на лични данни имат право да поискат от “Поликонтакт” да изтрие свързаните с него лични данни.
2. “Поликонтакт” изтрива лични данни на субекта по негово искане когато:
– личните данни повече не са необходими за целите, за които се обработват
– личните данни са били обработвани незаконосъобразно
– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО
1. Притежателят на данните има право да изиска от “Поликонтакт” ограничаване на обработването, при една от следните хипотези:
a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни
б) обработването е неправомерно, но притежателя на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им
в) “Поликонтакт” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването на ограничаването.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ
1. Притежателите на лични данните имат право да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на администратора, в пригоден за четене формат и имат правото да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, в случаите когато:
– обработването е основано на съгласие или на договорно задължение
– обработването се извършва по автоматизиран начин.
2. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, притежателя на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
1. Притежателите на лични на лични данни отправят своите искания, запитвания и възражения до “Поликонтакт” на следния e-mail: contact6@polycontact.com
2. Запитванията ,възраженията могат да се отправят в писмен вид на посочения от “Поликонтакт” адрес , а именно: гр. Варна 9000, район “Одесос”, ул. “Македония” 2
3. Запитванията ,възраженията се отправят лично от физическото лице или от упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.
4. Запитванията, възраженията съдържат: име, адрес на физическо лице; описание на искането; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес и/или e-mail за кореспонденция.
Когато подаване на заявление е от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.
5. “Поликонтакт” предоставя исканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път, в срок до 30 дни от датата на полученото искане.
6. За исканията, запитванията, възраженията “Поликонтакт” води регистър, в който се отбелязва кратко и ясно съдържанието на искането, кой е субектът, дата на получаване на исканията и т.н., дата на уведомяване.
7. Право да оттегляте съгласие за обработването на личните данни притежателите на тези данни имат по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вечесме извършили на основание предварително дадено тяхно съгласие.
8. Притежателите на лични данни нямат задължение за плащане на такса за достъп до личните си данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Но, може да наложим разумна такса, ако молбата е очевидно неоснователна, или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.
9. “Поликонтакт” ще актуализира политиката си периодично два пъти през годината съобразно необходимостта, начина на съхраняване и обработване на личните данни, съответно необходимостта от тяхното заличаване. Ще публикуваме промените чрез нашата страница и ще Ви информираме чрез имейл. Ако не сте съгласен с извършените промени, имате право да изтриете профила си в сайта, като изберете “настройки на профила”, функцията – “изтрий профил”.
10. Потребителите на лични данни могат да се свързват с “Поликонтакт” на следния e-mail: contact6@polycontact.com

Scroll to Top