Институции и Организации

Министерство на труда и социалната политика: https://www.mlsp.government.bg/

Агенция по заетостта – регистрирани фирми за извършване на посредническа дейност в България: https://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_activity/bulgaria/

Национален осигурителен институт: https://www.nssi.bg/

Национална агенция за приходите: https://nra.bg/

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: https://gli.government.bg/bg

Единно звено за контакт с институции на територията на Република България: https://psc.egov.bg/bulgaria-government-institutions

Европейски съюз: https://europa.eu/europass/bg

Представителство на Европейската комисия в България: https://bulgaria.representation.ec.europa.eu/index_bg

Министерство на образованието и науката (МОН): https://www.mon.bg/

НАЦИД – Регистър на висшите училища: https://rvu.nacid.bg/

Държавна Агенция за закрила на детето: https://116111.bg/