Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ПОЛИКОНТАКТ“ EООД, ЕИК 103582806

Адресът на нашия уебсайт е: https://polycontact.com

ДЕФИНИЦИИ

1. „Лични данни означава всички данни, които съдържат идентифицираща информация (напр. име, адрес, телефонен номер, e-mail и т.н.).

2. „Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни.

3. “Политика за защита на личните данни“, представляват правилата за защита на личните данни, които са съобразени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

4. “Администратор на лични данни” означава личност или компания, която определя целите или средствата за обработка на личните данни.

5. „Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

6. “Служители на Дружеството – физически лица, наети на работа в “Поликонтакт” ЕООД, сключили трудов и/или граждански договор с Дружеството.

ИНФОРМАЦИЯ за “Поликонтакт”  ЕООД

1. ”Поликонтакт“ ЕООД, ЕИК 103582806 със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район „Одесос“, бул. „Приморски“ № 131 е дружество, регистрирано в Република България, което е администратор и получател на лични данни, представлявано от управителя си Пенка Атанасова Тодорова.

2. “Поликонтакт” ЕООД  обработва предоставените й лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на притежателя на данните в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

1. “Поликонтакт” ЕООД обработва следните лични данни на лицата, наети на работа по трудов и/или граждански договор в “Поликонтакт” ЕООД – три имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, номер на документ за самоличност.

2. “Поликонтакт” ЕООД обработва и данни като служебен адрес, служебен телефон, служебен e-mail адрес (адрес на електронна поща) на лицата за контакти и МОЛ; данни на търговски дружества, седалища и адреси на управление, e-mail адресите им във връзка с договорни отношения с клиенти и доставчици на дружеството, съгласно неговата дейност.

3. “Поликонтакт” ЕООД обработва  данните на кандидати по позиции за подбор на персонал, когато има конкретни заявени поръчки от съответни трети страни – работодатели като три имена на лицата, дата и година на раждане, e-mail адрес, личен телефон за връзка, снимка /не е задължително/ на лицата, лични профили в различни социални медии в интернет пространството.

4. “Поликонтакт” ЕООД не обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. В зависимост от притежателя на лични данни, “Поликонтакт” ЕООД обработва последните за следните цели:

 • информиране на клиентите за актуални оферти, предложения
 • отговор на въпроси и искания, поставени от клиентите, доставчици на компанията
 • изпълняване на сключените между  “Поликонтакт” ЕООД и клиенти и доставчици договори за извършване подбор на персонал.

1.2. Освен за целите по предходната точка данните на лицата за контакт се обработват и за целите на директния маркетинг, когато лицето за контакт получава информационен e-mail за актуални оферти и предложения на “Поликонтакт” ЕООД от името физическото или на юридическото лице, на което той е предствител.

1.3. Данните на служителите на дружеството се обработват само и единствено за изпълнениеяване на законовите задължения на фирмата, като работодател по трудови правоотношения или като възложител по граждански договори.

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ

1.Срок за обработване на личните данни на лицата за контакт и отговорните лица “Поликонтакт” ЕООД  обработва личните данни на лицата за контакт и МОЛ само за периода, докато траят договорените отношения с клиентите/работодатели и от датата на подаване на искане за изпратена оферта, информационен e-mail, относно услугите на компанията.

2. Срок за обработване на личните данни на работници / служители:

2.1. “Поликонтакт” ЕООД обработва личните данни на служителите си в изпълнение на законовите си задължения да разработва и съхранява трудово досие на всеки служител, в което съхранява всички документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.

2.2. След прекратяване на трудовото правоотношение “Поликонтакт” ЕООД съхранява документите от трудовото досие за срок от 5 год.

2.3. Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 год. по начин цитиран в Закона за Националния архивен фонд.

2.4. След изтичането на срока за съхранението на документите, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, същите се унищожават.

НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ

1. “Поликонтакт” ЕООД съхранява документите, съдържащи лични данни, на електронен/локален защитен сървър и хартиен носител, като сме изпълнили технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни.

2. Ние пазим вашите лични данни само толкова, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания.

3. “Поликонтакт” ЕООД води регистър, в който регистър се отразява следната информация: име на юридическо/физическо лице – единен идентификационен код на юридическо лице, две имена на материално отговорно лице, адрес, ДДС номер, две имена на физическо лице за контакт, служебен телефон на лицето за контакт, служебен адрес на лицето за контакт, служебен e-mail на лицето за контакт.

Моля да имате предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет никога не е напълно защитено и съществува риск личните данни да станат достъпни до трети страни неупълномощени за това.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

1. “Поликонтакт” ЕООД  обработва данните на лицата за контакт и МОЛ представители на юридически лица/клиенти във връзка с изпълнението на договорите, сключени между “Поликонтакт” и съответното търговско дружество.

2. “Поликонтакт” ЕООД обработва данните на своите служители във връзка със сключени с тях трудови или граждански договори.

3. “Поликонтакт” ЕООД  обработва личните данни на физическите лица, кандидати по съответните позиции за работа в Р. България във връзка със сключени договори и възложени от работодатели поръчки за подбор на персонал.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

1. Право на достъп до личните данни на лицата, имат служителите на “Поликонтакт” ЕООД при спазване на всички правила за защита и конфиденциалност, IT специалист ангажиран за поддръжка на онлайн платформата ни, всеки служител ползва на своя компютър личен юзер и парола, като по този начин се гарантира сигурност до достъп единствено и само на служителя, който работи по тях

2. Личните данни на служителите на “Поликонтакт” ЕООД наети на  трудови договори или други служебни правоотношения могат да бъдат разкрити на трети лица – на компетентните държавни органи в случаите, установени в Българското законодателство и в правото на Европейския съюз.

ПРАВА НА  ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Притежателите на лични данни имат право да получат от “Поликонтакт” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация относно:

 • целите на обработване
 • какви категории лични данни се обработват
 • получатели, пред които данните ще бъдат разкрити
 • срока за съхранение или критерии на определянето му
 • правото да иска коригиране
 • право да иска изтриване на личните данни
 • правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни
 • право на преносимост на данните
 • правото да възрази срещу такова обработване
 • правото на жалба до надзорен орган.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ

Притежателите на лични данни имат право да искат да бъдат  коригирани данните им, както и да искат попълване на непълните лични данни.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ

1. Притежателите на лични данни имат право да поискат от “Поликонтакт” ЕООД да изтрие свързаните с него лични данни.

2.  “Поликонтакт” ЕООД изтрива лични данни на субекта по негово искане когато:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които се обработват
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

1. Притежателят на данните има право да изиска от “Поликонтакт” ЕООД ограничаване на обработването, при една от следните хипотези:

a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни

б) обработването е неправомерно, но притежателя на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им

в) “Поликонтакт” ЕООД  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването на ограничаването.

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ

1. Притежателите на лични данните имат право да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на администратора, в  пригоден за четене формат и имат правото да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, в случаите когато:

 • обработването е основано на съгласие или на договорно задължение
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

2.  Когато упражнява правото си на преносимост на данните, притежателя на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

НАЧИН НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА

1. Притежателите на лични на лични данни отправят своите искания, запитвания и възражения до “Поликонтакт” ЕООД  на следния e-mail: contact6@polycontact.com

2. Запитванията, възраженията могат да се отправят в писмен вид на посочения от “Поликонтакт” ЕООД адрес, а именно: гр. Варна 9000, район “Одесос”, ул. “Приморски” №131.

3. Запитванията, възраженията се отправят лично от физическото лице или от  упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

4.  Запитванията, възраженията съдържат: име, адрес на  физическо лице; описание на искането; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес и/или e-mail за кореспонденция.

Когато подаване на заявление е от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.

5. “Поликонтакт” ЕООД  предоставя исканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път, в срок до 30 дни от датата на полученото искане.

6. За исканията, запитванията, възраженията “Поликонтакт” ЕООД води регистър, в който се отбелязва кратко и ясно съдържанието на искането, кой е субектът, дата на получаване на исканията и т.н., дата на уведомяване.

7. Право да оттегляте съгласие за обработването на личните  данни притежателите на тези данни имат по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание  предварително дадено тяхно съгласие.  

8. Притежателите на лични данни нямат задължение за плащане на такса за достъп до личните си данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Но, може да наложим разумна такса, ако молбата е очевидно неоснователна или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.  

9. “Поликонтакт” ЕООД ще актуализира политиката си периодично два пъти през годината съобразно необходимостта, начина на съхраняване и обработване на личните данни, съответно необходимостта от тяхното заличаване. Ще публикуваме промените чрез нашата страница и ще Ви информираме чрез e-mail. Ако не сте съгласен с извършените промени, имате право да изтриете профила си в сайта, като изберете “настройки на профила”, функцията – “изтрий профил”. 

10. Потребителите на лични данни  могат да се свързват с “Поликонтакт”ЕООД на  следния e-mail: contact6@polycontact.com